ข้อมูลกองทุน
หน้าแรก เกี่ยวกับ CPNRF ข้อมูลกองทุน
ที่อยู่ : ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2949-1500
โทรสาร : 0-2949-1501
บุคคลที่ติดต่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทรศัพท์ : +66 (0) 2777 7777 กด 0 และกด 6
โทรสาร : +66 (0) 2949 1505
อีเมล์ : customerservice.scbam@scb.co.th

บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : +66 (0) 2667 5555 ต่อ 1614, 1688
โทรสาร : +66 (0) 2264 5593
อีเมล์ : ir@cpn.co.th
ผู้จัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 29491500
โทรสาร : +66 (0) 29491513
เว็บไซต์ : www.scbam.com
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ชั้น 30 - 33 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : +66 (0) 2667 5555
โทรสาร : +66 (0) 2264 5593
เว็บไซต์ : www.cpn.co.th
ผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ :
+66 (0) 2677 2000
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.)
ชั้น 18 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ)
ถนนพระราม 9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :
+66 (0) 2470 3200
โทรสาร : +66 (0) 2470 1996-7
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2544-3874-76
โทรสาร : +66 (0) 2264 5593
เว็บไซต์ : www.scbam.com