กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNRF”) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว