ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
หน้าแรก อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

  พื้นที่ (ตร.ม.) อัตราการเช่าพื้นที่ /1
  พื้นที่รวม พื้นที่ให้เช่า 30 มิ.ย. 59 30 ก.ย. 59 31 ธ.ค. 59 31 มี.ค. 60 30 มิ.ย. 60
พระราม 2 251,182 82,427 86.7% 87.2% 86.7% 84.8% 89.9%
พระราม 3 169,740 37,143 91.1% 89.9% 90.0% 86.9% 62.6%
ปิ่นเกล้า (ศูนย์การค้า) 135,018 27,772 90.0% 91.1% 95.7% 95.7% 95.7%
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 122,991 37,553 94.8% 94.0% 96.5% 94.0% 94.1%
ปิ่นเกล้า - สำนักงาน
ทาวเวอร์ A & B
50,653 33,938 93.3% 91.5% 90.0% 90.0% 90.0%
รวมทั้งหมด 729,584 218,833 90.2% 89.9% 90.5% 88.9% 86.7%

หมายเหตุ: /1 เฉพาะผู้เช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้านค้า
ที่มา: CPN  ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2560 /1
สัญญาต่ออายุและสัญญาใหม่
จำนวนสัญญา พื้นที่ (ตร.ม.) % ของพื้นที่เช่า /2
พระราม 2 8 1,566 1.9%
พระราม 3 1 216 0.6%
ปิ่นเกล้า (ศูนย์การค้า) - - -
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 2 322 0.9%
ปิ่นเกล้า - สำนักงาน
ทาวเวอร์ A & B
12 3,858 11.4%
รวมทั้งหมด 23 5,962 2.7%

หมายเหตุ :
/1 ไม่รวมสัญญาเช่าที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี
/2 ร้อยละของพื้นที่ให้เช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
/3 ไม่รวมสัญญาเช่าแบบปันส่วนรายได้

ที่มา: CPN


ที่มา: CPN

หมายเหตุ :
1. ร้อยละของพื้นที่ที่มีผู้เช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
2. ไม่รวมสัญญาเช่าที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี

ที่มา: CPN